AIG「開心駕到」汽車保險大抽獎

投保汽車全保保險計劃,即可抽獎!
投保次數越多,中獎機會越大,立即行動!

 

獎品超過200份!

雙人日本東京旅遊套票 (價值港幣$15,000) 
Iphone 15 Pro Max 
Dyson V8 Focus Mattress™ 吸塵機

美亞「開心駕到」汽車保險大抽獎 

想贏得價值港幣$15,000雙人日本東京旅遊套票?! iPhone 15 Pro Max?! 

美亞「開心駕到」 汽車保險大抽獎送出獎品共超過二百份,齊齊有保障,有得獎!

於推廣期內,客戶以任何形式,為私家車投保美亞汽車全保保險計劃 , 即可獲得「開心駕到」 汽車保險大抽獎一次!

活動日期(包括首尾兩天):  

第一輪抽獎– 2024年5月22日至6月30日 

第二輪終極抽獎– 2024年5月22日至8月15日*

 立即投保美亞汽車全保保險贏取豐富獎品! 每投保一次 ,即多一次抽獎機會!

推廣生意的競賽牌照號碼: 58673

 

*第一輪抽獎已得獎的保單號碼將不會納入第二輪終極抽獎內

 

「開心駕到」 汽車保險大抽獎條款及細則: 

1. 「開心駕到」 汽車保險大抽獎(「抽獎」)推廣期為2024年5月22日至2024年8月15日止 (包括首尾兩天) (「推廣期」) 

2. 此抽獎適用於推廣期內,於美亞保險香港有限公司以任何形式 (包括但不限於透過友邦業務代理、公司代理人、本地經紀(「業務伙伴」)及美亞保險香港有限公司(「本公司」)官方網站) 投保汽車全保保障計劃 (「指定計劃」)之客戶(「客戶」)。 

3. 美亞保險香港有限公司(「本公司」)員工不得參加此抽奬。

4. 指定計劃由本公司承保。本公司保留最終批核投保申請的權利。  

5. 客戶申請投保指定計劃並繳交保費後,本公司會隨正式保單發放保單號碼。每一張正式保單號碼自動獲得一次抽奬機會,無需登記,本公司會用保單號碼作各項奬品抽奬之用。在第一輪抽獎中未能中獎的保單號碼,將自動參加第二輪抽獎。得獎者為該保單之持有人 (「得獎者」),獎品詳列於第6點。

6. 每個保單號碼可各得獎品一份,包括: 

  第一輪抽獎獎品 名額
頭獎 Iphone 15 Pro Max 1 名
二獎 V8 Focus Mattress™ 無線手提式吸塵機 1 名
三獎 美亞倍安遊保障計劃 (全球黃金計劃) 1 名
四獎 價值港幣$1,000油站現金券 2 名
五獎 車內離子殺菌器 10 名
六獎 價值港幣$50便利店電子現金券 100 名
  第二輪終極抽獎獎品 名額
頭獎 價值港幣$15,000雙人日本東京旅遊套票
1 名
二獎 汽車維修保養套餐 1  名
三獎 美亞倍安遊保障計劃 (全球黃金計劃) 1 名
四獎 無刷泡泡洗車服務10次 2 名
五獎 Airtag 10 名
六獎 價值港幣$50便利店電子現金券 100名

7. 獎品將以電腦系統隨機抽出獲獎之保單號碼。 

8. 抽奬日期如下,參加抽獎並不保證可獲得獎品。

  投保日期 抽獎日期
第一輪抽獎 2024年5月22日至6月30日(包括首尾兩天)  2024年7月31日
第二輪終極抽獎 2024年5月22日至8月15日(包括首尾兩天)
2024年9月16日 

9. 抽奬結果會於2024年8月09日(第一輪抽獎)及2024年9月25日(第二輪抽獎),刊登於www.aig.com.hk 。 得獎結果網址會於同日刊登於The Standard及星島日報。本公司有權於結果公佈上刊登得獎者之全名及保單號碼尾三位數字。 

10. 如得獎者於抽奬日或之前仍未繳交保費或取消指定計劃,其得獎資格將會被取消。 

11. 本公司會於2024年11月30日或之前以電郵(如客戶有提供電郵)形式通知得奬者或業務伙伴領獎事宜。頭獎、二獎、三獎、四獎及五獎得奬者必須於本公司指定地點及日期領取奬品。六獎將會寄至得獎者的電郵地址。如於2024年12月31日或之前未能確認安排領奬或於2025年1月31日前未領取奬品,本公司會保留發放此奬品予候補得奬者而無須給予通知。 

12. 得奬者於本公司或指定地點領奬時會被安排參予拍照活動。得奬者需出席及同意本公司使用其領奬相片作宣傳推廣之用,及同意本公司或活動承辦商使用其個人資料作通知領奬事宜。   

13. 獎品不可更換、轉換或兌換現金。 

14. 抽獎的宣傳圖片只供參考,本公司並非本抽獎活動之頭獎、二獎、四獎、五獎及六獎的供應商。如對奬品或相關的產品或服務有何查詢或投訴,請直接與有關供應商聯絡,本公司對此不承擔任何責任/法律責任。 

15. 公佈抽奬结果後,本公司有權再次核實得奬者身份。 

16. 本推廣優惠條款及細則僅提供此抽獎之詳情、條款及細則,並未提及的任何保障範圍,有關指定計劃的承保範圍及其他詳情,請參閱其簡介及保單條款。如有任何查詢,請致電美亞保險客戶服務熱線 (852) 3666 7033 (星期一至星期五上午9:00至下午5:30(公眾假期除外) 。  

17. 如有任何糾紛,將以本公司的最終決定為準。中英文版本如有任何歧異,概以英文版本為準 

18. 推廣生意的競賽牌照號碼: 58673